Saturday, November 20, 2010

ಬದುಕು

ನೋಡುವುದು, ಕೇಳುವುದು 
ಮಾಡುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ 
ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ 
ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನೋದದಂಥ 
ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದಂಥ
ಮಾಡಿ ಮಾಡದಂತ ಬದುಕು ನಮ್ಮದು 
ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಕೇಳದಂತೆ 
ಏನೇನೋ ಬ್ರಮ್ಹೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದೆ 
ಪೂರ್ಣವಲ್ಲದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗದ 
ಒಮ್ಮೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವ ಈ ಬದುಕು

No comments:

Post a Comment