Saturday, November 20, 2010

ಮನಸು

ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಈ ಮನಸು
ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ 
ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ 
ಆದರು ಶ್ರುಷ್ಟಿಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
ರೇಖೆಗಳ ಹಾಗೆ ಎಳೆದು 
ಪದವಾಗಿ ಮೆರೆದು 
ನಾದಗಳ ಹಾಗೆ ಜ್ಹೆಂಕರಿಸಿ 
ಮೌನಗಳನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು 
ಮಂಕುತನವ ಮುಸುಕಿಕೊಂಡು 
ಉತ್ತುಂಗವಾಗಿ ನೆಗೆಯುವ ಜಲಪಾತದಂತೆ 
ಸದಾ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮನಸು 

No comments:

Post a Comment